دبستان دخترانه غیردولتی بهاران کرج
  آزمایشگاه علوم