دبستان دخترانه غیردولتی بهاران کرج
     
آزمایشگاه علوم