درج مطلب
     
 
 
 
 
 
 
مریم ایزدی
 
مؤسس ،مدیر عامل موسسه و مدیریت
مجتمع آموزشی بهاران
 
 
 
 
امیر جلال الدین انصاری
موسس و رئیس هیت مدیره موسسه بهاران
 
 
 
 
 
 
 
 
حامد انصاری
 
موسس و مدیریت امورحقوقی وروابط عمومی موسسه بهاران
 
 
 
امیر جعفری
مدیر واحد فناوری اطلاعات وامورمالی
موسسه بهاران
 
 
 
 
مرجان انصاری
 
موسس ومدیر دبستان بهاران شعبه اردلان