اردوی شهربازی آریولند
     
شهر بازی ستاره درخشان
     
پژوهش های دانش آموزی فرزانگان 3
     
موسسه استاندارد
     
کارخانه درنا
     
شهربازی لب خندان
     
نمایش عروسکی
     
سینما پرشین
     
بازدید از کتابخانه الزهرا
     
بازدید از کارخانه فرمند