دبستان دخترانه غیردولتی بهاران کرج
 
  اردوی شهربازی آریولند  
 
  شهر بازی ستاره درخشان  
 
  پژوهش های دانش آموزی فرزانگان 3  
 
  موسسه استاندارد  
 
  کارخانه درنا  
 
  شهربازی لب خندان  
 
  نمایش عروسکی  
 
  سینما پرشین  
 
  بازدید از کتابخانه الزهرا  
 
  بازدید از کارخانه فرمند