دبستان دخترانه غیردولتی بهاران کرج
  ساختار سازمانی موسسه آموزشی -فرهنگی بهاران"روشنگر"