دبستان دخترانه غیردولتی بهاران کرج
     
ساختار سازمانی موسسه آموزشی -فرهنگی بهاران"روشنگر"